سفر

باز هم به سفر می‌روم. به غرب غرب. پیداست این واژه‌ها اعتباری‌اند. اما متنبی وقتی میگوید اگر به غرب رفتی به غرب غرب برو چه تصویری از غرب داشته است؟
فغرب حتی لیس للغرب مغرب
و شرق حتی لیس للشرق مشرق
حدود دو هفته به امریکا می روم. برای چند صحبت و گفتگو درباره داستان و قلمرو فرهنگ ...

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (1)