ادونیس

امروز مصاحبه ادونیس را با داود شریا ن در برنامه المقال تلویزیون دبی می دیدم، چند ماه پیش هم سفر بودم که مصاحبه شریان را یا رهبر مارونی های لبنان دیدم. مصاحبه هایی گرم و زنده و پر نکته، ادونیس از زمره شاعران درجه اول ست. از همان هایی ست که اخوان ثالث در باره شان در پاسخ به فردید، سروده است:
شعر در من ذاتی است ای منطقی
هر چه داری نام احمد یا تقی!
حرف های ادونیس سرشار از نکته و اندیشه بود، می گفت:

من از مقاومت لبنان دفاع می کنم، مقاومت اثبات کرد که انسان عربی از دیگری چیزی کم ندارد.کاری که ارتش های عربی در طول پنجاه سال از دستیابی به آن ناکام مانده بودند، مقاومت به دست آورد.، مشکل امت عرب حکومت های آنان است. امت عرب در قفس حکومت هایشان که می خواهند به هر قیمتی و به هر وسیله ای حکومت کنند گرفتارند.امت عرب در دو جبهه باید بجنگند، با حکومت هایشان و با اسراییل.
لبنان نمونه یک دموکراسی واقعی است.اسراییل.برای همین تحمل لبنان را در کنار خود نداشت.خواست کاری کند که لبنان سی سال عقب بماند. اسراییل می خواهد جنگ رنگ و نمای مذهبی پیدا کند.در این صورت میان مسلمانان مساله سنی و شیعه مطرح می شود. و مسائلی مثل آن چه در عراق می گذرد. در پایان صحبت دوقتی مجری از ادونیس خواست با مردم لبنان حرف بزند، ادونیس گریه اش گرفت ،لبنان در دنیای ادبیات و شعر و اسطوره و تاریخ سرزمین یکه ای است....

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (3)