دنیای ذهنی آدمکشان

یورش به مراکز علمی و فرهنگی در بغداد، در همین دو سه روز گذشته، موجب کشته شدن نزدیک به صد نفر شد. برای انفجار های مراکز نظامی و امنیتی اگر بتوان بهانه ای جستجو کرد.انفجار در دانشگاه ، و کتاب فروشی چه بهانه ای می تواند داشته باشد؟ القاعده، یا طرفداران صدام و یا حتا آنانی که با اشغال عراق مخالفند و با امریکا دشمنند.از کشتن دانشجو و مردم اهل کتاب چه ثمری می برند؟ صبح روز دوشنبه، فردی در خیابان متنبی, در منطقه ی اعظمیه عراق،خودش را داخل کتابفروشی منفجر کرد و 26 نفر را کشت.روزنامه ی "عراق الغد" روز دوشنبه/14/اسفند را می دیدم.شعری از متنبی را شاهد این یورش آورده است. نگاهی از درون به آدمکشان.
چه اتفاقی در جان انسانی می افتد که خود و دیگری را می کشد. به تعبیر فردوسی:" از این خویشتن کشتن اکنون چه سود؟"
متنبی تقارن درخشانی بین کتاب و زین اسب آفریده است. زین اسب را باشکوهترین مکان برای انسان می داند. انسان مجاهدی که بر زین خانه می کند و در راه کمال مبارزه می نماید. از سوی دیگر نیز بهترین همنشین را کتاب می داند
اعز مکان فی الدنی سرج سابح
وخیر جلیس فی الزمان کتاب
چه کسی گمان می کرد مفهوم جهاد این چنین ویران می شود که قتل انسان های بی گناه در خانه کتاب ارزش تلقی شود.بغداد که روزگاری مهمترین مرکز علمی و فرهنگی و سیاسی جهان بود، این گونه ویران شود. خویشتن کشی، خود ویرانگری، "یخربون بیتهم بایدیهم" روزنامه عراق الغد، شعر اندیشه برانگیز و حسرت آفرینی از متنبی نقل کرده است .می دانیم که متنبی شاعر شاعران ادبیات عرب است.
اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه
و صدق ما یعتاده من توهم
و عادی محبیه بقول عدائه
و اصبح فی لیل من الشک مظلم
وقتی رفتار انسان تباه می شود، اندیشه اش هم تباه می شود.تا گمانی نسبت به کسی پیدا می کند بی درنگ، گمانش را باور می کند.دوستدارانش را به بهانه سخنی که دشمن گفته است دشمن می شمرد.شک تاریک ،مثل شب او را فرا می گیرد. این آدمکشان، نخست در ذهنشان انسانها را می کشند. سپس کشتار در جامعه در مسجد و مدرسه و بازار و کتابفروشی اتفاق می افتد. آدمکش خودش را بهشتی و قربانیان را جهنمی تلقی می کند. او طاووس علیین شده است و قربانیان؟ فوج مگس های بی قابلیت که در عرصه سیمرغ نمی توانند جولانی داشته باشند.
واقعیت این است که کمتر به دنیای ذهن و خیال آدمکشان توجه شده است. پرسش اصلی این است ، چگونه فردی آماده می شود تا در میان مردم عادی، در بین دانشجویان، توی کتاب فروشی کشتار کند؟

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (11)