نظارت بر آثار و اندیشه

حتما رییس دفتر رییس جمهور محترم که احکام اعضای "شورای نظارت بر اثار و اندیشه های رییس جمهور" را صادر کرده است ،به ضرورت چنین کاری باور داشته است.شتابی که در ابلاغ احکام دیده شد؛ به گونه ای که دو نفر از اعضای مطرح شده، بی خبر بودند و یا عضویت شان را منتفی اعلام کردند، نشانه فوریت چنین کاری بوده است.
سومی هم گفته است، قرار نبود شورا اعلام شود و از این اعلام خشنود نیست.
حتما در آینده شاهد انتشار آثار و اندیشه های رییس جمهور محترم خواهیم بود.به نظرم می رسد در مورد آثار و اندیشه های متفکر, فیلسوف و مفسر گرانقدری که تفسیری ماندگار بر قرآن مجید نوشت، یعنی علامه طباطبایی هم خوب است.چاره ای اندیشیده شود و دفتر نشر آثار ایشان جدا حمایت شود.به گمانم در میان هزاران هزار کتابی که منتشر می شود و یا شده است، کتابی که به هزاره ای دیگر راه پیدا می کند المیزان است. ترجمه المیزان به زبان های مختلف، می تواند گام کوچکی در ارزش گذاری از علامه طباطبایی محسوب شود.

سایت تفسیر قران که در اردن-امان- تدارک شده است، متن کامل المیزان را با بیش از شصت تفسیر دیگر در اختیار بازدید کنندگان نهاده است.مقصودم این است که اثر و اندیشه اگر اعتبار و بردی داشته باشد؛ جای خودش را پیدا خواهد کرد.اگر هم انتشار اندیشه و اثر به اتکای قدرت سیاسی و تبلیغاتی صورت گیرد؛ پس از مدتی آن موج فرو می نشیند.مجموعه اثار لنین و استالین و کیم ایل سونگ چه سرنوشتی یافته است.؟ آن کاغذهای گلاسه و جلد های تزیین شده کجا رفتند؟.اخیرا دیدم کتابخانه عمومی محله ما بر خی ازین کتاب ها را جلوی در گذاشته بود. تاهر کس می حواهد مفت ببرد.

پیداست دلسوزی به تنهایی کافی نیست. رییس جمهور مشاورانی می خواهد که افق های دور دست را بنگرند.شاید بهتر بود چنین جمعی را اعلام نمی کردند. کار را پیش می بردند.و اثار و اندیشه را منتشر می کردند.حضرت علی(ع) در باره شیوه کار خود این تعبیر را دارند که:" لسنا نرعد حتی نمطر!" تا نباریم، نمی غریّم. اول باران و سپس تندر.

نکته دیگر این که گمان نمی کنم رییس جمهور محترم از خود چنین تصویری داشته باشند.دوستان و مشاورانی که ایشان را معجزه ی هزاره معرفی کردند، حتما گمان کرده اند که معجزه ی هزاره که بدون اثر و اندیشه نمی شود، مثل دومینو؛ این بازی به کجا خواهد انجامید؟ و :

خرده بینانند در عالم بسی

واقفند از کار و بار هر کسی

قرن ها پیش حافظ سروده است: حافظ خموش باش هنر خود عیان شود.


سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (30)