کارون یا اروند رود

تلویزیون الجزیره برنامه پر بیننده ای هر شب دارد با عنوان: آن سوی خبر.
یکشنبه شب /9/دی ماه، برنامه را می دیدم. از ایران فردی با نام سید امیر موسوی صحبت می کرد. از لندن هم یک نویسنده عراقی به نام عبدالامیر علوان. آقای موسوی با عنوان کارشناس مسایل راهبردی معرفی می شد؛ علوان هم با عنوان نویسنده عراقی.
موضوع بحث قرارداد 1975 بود و شیوه تقسیم مرزی بر اساس آن.
آقای موسوی می فرمودند که خط میانه رود کارون به عنوان خط مرزی بر اساس قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته است. طرف عراقی هم بی دقتی کارشناس ایرانی را گل گرفت و گفت: رود کارون ، رودخانه ای کاملا در درون اراضی ایران است, اگر ایرانیان می خواهند رودخانه مرزی باشد؛ ملت عراق خوشامد! می گوید. گمان می کردم کارشناس بی دقت ایرانی که این متلک آبدار را شنیده؛ عذر خواهی می کند و می گوید, اشتباه کرده و منظورش "اروند رود" بوده است. متاسفانه نه تنها اشتباهش را جبران نکرد, بلکه در توجیه به معاهده ارض روم اشاره کرد؛ که در آنجا از کارون صحبت شده است...
که البته این هم اشتباه دوم بود. این پافشاری بر جهالت هم نوبر است. جهالت آن هم در یک مساله مهم استراتژیک.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (26)