قرآن کلام خداوند

مصاحبه دکتر سروش با نامه ای که آیه الله سبحانی در نقد نظریه ایشان نوشت. باب تازه ای را در ساحت اندیشه دینی گشود. هم موضوع بحث بسیار پراهمیت و حساسیت است و هم طرفین بحث از اعتبار حوزوی و دانشگاهی درجه اولی بهره ورند. آیه الله سبحانی مژده داده اند که پاسخ دوم ایشان پس از انتخابات منتشر خواهد شد. شایسته هم همین است، به تعبیر سنایی:
عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد
که دارالملک ایمان را مجرد بیند از غوغا!
به گمانم شایسته است که این بحث را ار زاویه دید سروش و سبحانی جستجو کنیم. ادامه یادداشت های من بماند تا زمانی دیگر

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (46)