تهنیت بهار

فروردین فرخنده را تهنیت می گویم. شادمان و سبز و سربلند باشید.
باغ دل را سبز و تر و تازه بین
پر زغنچه ی ورد و سرو و یاسمین

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (15)