سوگند شگفت انگیز شیرین

میلاد پیامبر اسلام، امام صادق، زرتشت، رستاخیز مسیح همه به بهار رنگ و بوی دیگری داده است...
در میان سوگند های قرآن مجید؛ سوگند به آفتاب وماه و ستاره و قلم و قیامت و... سوگند شگفت انگیز شیرینی آمده است. خداوند به پیامبر می گوید:" لعمرک!" به جان تو سوگند!(آیه 72، سوره حجر)
در تفسیر" النکت و العیون" ماوردی، چهار نکته در باره این سوگند ذکر شده است: زندگی، منش، جان و حقیقت.
از زندگی مرادش ظرف عمر پیامبر است. سال هایی که زندگی کرد. امام فخر رازی معتقد ست این سوگند، نشانه ای است که پیامبر اسلام کریمترین انسان ها در نزد خداوند است. خداوند به جان هیچ کس دیگری سوگند نخورده است.
پیامبر در کدام منزلت قرار دارد، که خداوند به جان او سوگند می خورد؟
در" فتوحات مکیه" ابن عربی ، در باب 337 در باره منزلت پیامبر اسلام آمده است:" و لیس فی المنازل اعلی من ها ینالها محمد(ص)
دیگر منزلتی بالاتر از آن که محمد(ص) به آن دست یافته قابل تصور نیست.
به قول سعدی: "بلغ العلی بکماله"
و" سرو نروید به اعتدال محمد!"
او ظرف شایسته ی کلمات و آیات الهی است. قرآن مجید تنزیل آیاتی است که بر جان پیامبر نازل شد. جام جان بلورینی که آفتاب وحی بر آن تابید. تابش و درخششی که گاه ممکن است ظرف با مظروف یکی به نظر برسد.
جام وشراب گاه آنچنان از شدت زلالی در هم آمیخته اند که یگانه به نظر می رسند. اما دوگانه اند.
مطلق آن آواز خود از شه بود
گرچه از حلقوم عبدالله بود!
گر شود پر نور روزن یا سرا
تو مدان روشن مگر خورشید را

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (21)