بی نام

از صلیب سیاست و سنت
پایین
آمدم.
پیشانی کوتاه و چشمان تنگ
فقیه قیافا
تخته نشان آب دهان
مریم مجدلیه ست،
تبسمی گرم بر لبان
مریم.
لندن/10/4/2008

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (28)