ماه قرآن(3)

آقای گنجی پیرو گزاره ای که در باره دختران لوط در سلسله مقالات خود نوشتند. مدعی شدند که دختران لوط شوهر داشتند و لوط پیامبر می خواست دختران متاهل خود را در اختیار مردان منحرف قوم خویش قرار دهد. قران مجید در باره همسران دختران لوط سخنی نگفته است. آقای گنجی چون لوط قرآن و تورات را یکی می داند به باب 19 سفر پیدایش استناد کرده است که دختران لوط همسر داشته اند.
همان مشکل شتابزدگی و عدم آشنایی با زبان و فهم قرآن مجید در باره استناد به کتاب مقدس هم تکرار شده است. اگر ایشان با دقت متن کتاب مقدس را می خواند می دید که متن کاملا صراحت دارد که لوط از دخترانی سخن می گوید که ازدواج نکرده بودند:
"و گفت ای برادران من زنهار بدی مکنید* اینک من دو دختر دارم که مرد را نشناخته اند..." سفر پیدایش باب 19 آیات 6 و 7
آقای گنجی با اندکی زیرکی به آیات 13 و 14 استناد کرده اند که سخن از داماد های لوط به میان آمده است. مساله کاملا روشن است دو دختر لوط مجرد بودند و دخترانی دیگر متاهل. قاموس کتاب مقدس از ازدواج دو دختر لوط با مردان شهر سدوم سخن گفته است.( قاموس ص:771) اقای گنجی برای این که لوط را به امری غیر اخلاقی به تعبیر خودشان متهم کنند؛ جای این دختران را در متن تغییر داده اند.
دوم: اتفاقا در باره چگونگی شکل گیری نسل موآبیان و بنی عمون ؛ استدلال دختران این بود که مردی را نیافته بودند تا تداوم نسل لوط را تحقق بخشند. بدیهی ست دامان پیامبران از چنان تهمتی پاک و مبراست. اما اشاره ای ست به مجرد بودن دو دختر لوط
سوم: در تفسیر های مشهور کتاب مقدس اشاره ای به متاهل بودن دختران نشده است. مانند:
The Oxford Bible commentary, edited by: Barton&Muddiman,p:52-53
اقای گنجی آن چه را که می خواهد جستجو می کند و جز همان چیزی که می جوید ندید. مثل همان داستان قلب صنوبری. و یا آمیختن دو مقوله کاملا متفاوت "وحی توسط جبرییل" و "وحی القلب" که حساب الهام شاعرانه را از وحی به معنی خاص کاملا جدا می کند. این شیوه ممکن است برای مدتی اندک افراد محدودی را تحت تاثیر قرار دهد اما پایا نخواهد بود. البته از این باد ها در طول تاریخ بر قرآن مجید بسیار وزیده است. "فاما الزبد فیذهب جفاءا" به تعبیر مولوی:
مصطفی را وعده کرد الطاف حق
گر بمیری تو نمیرد این سبق
فلسفی و آنچه پوزش می کند
قوس نورت تیر دوزش می کند

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (25)