برای محمد نوری...و صدایش


محمد نوری که هشتاد سالگی را پشت سر نهاده است، هنرمندی است تمام. صدای او و شیوه او ویژه اوست. صدایی که انگار نه از تارهای حنجره، بلکه از تار و پود قلب او می تراود و می جوشد. سال ها پیش در حضور محمد نوری همین نکته را گفتم: خواننده ای که با قلبش می خواند، با دلش زندگی می کند، استوار و سربلند و سبز.

محمد نوری همانند شجریان و ناظری آواز خوانان یک ملت بزرگند. صدای آن ها صدای یک ملت است. صدای شادمانی ها و اندوه سنگین و یا حسرت بزرگ ملتی که شادی را گم کرده است...

در نهضت سبز ضد استبدادی ملت ایران هنرمندان نقش بزرگی ایفا کرده اند. با آوا، با خاموشی و یا حتی اگر به هر دلیل مجبور به شرکت در محفلی حکومتی شده اند، تا از نام و نشان آنان برای آراستن ستم و جوان کشی استفاده شود. آن چنان چهره هایشان آکنده از اخم است که حتما برنامه ریزان را پشیمان کرده اند...

این رسم هنرمندان بزرگ ما بوده و هست. سرود آزادی خوانده اند و رنگ دولت و جکومت نگرفته ا ند.

. سال ها پیش شهریار شعر ایران ، بیمار شده بود. رییس جمهور وقت مشاور فرهنگی خود را برای دیدار با شهریار به تبریز فرستاد. مشاور می گفت: به خانه شهریار رفتم. پوستین معروفش را بر شانه انداخته بود و کلاه نخی بر سر داشت. آرام و نزار بود. عده ای هم دور تا دور اتاق نشسته بودند. حالی پرسیدم. بسیار تشکر کرد. پاکتی به ایشان دادم. گفتم: این هدیه آقای رییس جمهور است. پاکت را باز کرد، چکی بود به مبلغ شایسته توجه. شهریار باز هم تشکر کرد و پشت چک نوشت: به حساب جبهه و رزمندگان واریز شود!

گفتم این مبلغ برای شما بود، هدیه آقای رییس جمهور برای شماست. گفت: ممنونم. من نیازی ندارم. گفتم من پاسخ آقای رییس جمهور را چه بدهم. گفت: بگویید شهریار بسیار تشکر کرد و چک را به حساب جبهه حواله کرد. اصرار کردم: همین!

شهریار لختی اندیشید و با صدایی آرام گفت، بگویید:

شاعران را صله از دست امیر ست و وزیر

شهریارش صله از دست خدا می گیرد

محمد نوری هم شهریار آواز کشور و ملت ماست. او هم از کمک وزارت ارشاد پرهیز کرده است. مدتی پیش هم مریم زندی از پذیرفتن مدرک هنری ارشاد پرهیز کرد...بیش از همیشه ما به همین نپذیرفتن ها نیازمندیم تا مرزهای ارزش و ضد ارزش، مرز آزادی و استبداد، مرز فریب و راستی روشن بماند. از این پس صدای محمد نوری برای ما و ملت ما ژرفا و طنین دیگری دارد.

*******************
جرس

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (6)