شماره کفش مبارک

می دانیم که مصری ها در نکته گویی بی نظیرند. نکته ها هم به تعبیر جرج ارول، انقلاب کوچکند. وقتی از ستم و سرکوب جان مردم به لب می رسد. مضمون ساز می کنند. فریاد های خود را با طعم عسل ، در فضای جامعه رها می کنند. نمی دانیم این نکته را چه کسی گفته است. می دانیم که نکته ها مثل برق در جامعه حرکت می کند. در رستوران صوفی لندن با دوستان نشسته بودیم. دوست همدل و نازنین ما، دکتر علی علاوی نویسنده و متفکر عراقی برایمان نکته ای تعریف کرد:
مبارک می رود بازار کفش فروش ها، می گوید برایش کفش بیاورند. کفش فروش به سرعت کفشی می آورد. مبارک می پوشد و می بیند، کفشا درست اندازه اند. با شگفتی به کفش فروش می گوید: شماره کفش مرا از کجا می دانستی؟
پاسخ می دهد: سی سال است با این کفش ها توی سر ما می زنی
شماره کفش شما را همه می دانند...

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (6)