امروز...


امروز مادرم در قبرستان باغ جنت دفن شد... من بودم و پلی از حسرت از این سوی جهان تا مزار مادرم...
با خود زمزمه می کنم:
کدام پل در این جهان شکسته است
که هیچکس به خانه اش نمی رسد؟

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (44)