شرمی از مظلمه ی خون سیاوشش باد

پیامبر عظیم الشان اسلام و امیر مومنان امام علی در دوران حاکمیت خویش زندان و زندانی نداشتند. مهمتر از آن هیچ کس به جرم اندیشه متفاوت و یا اعلام نظر مخالف نه زندانی شد، نه در خانه اش حبس شد و نه خانواده اش دچار انواع مشقات و تنگناها و گرفتاری شد و نه نانش بریده و از کار برکنار شد. سال ها پیش کتانی کتابی نوشت به نام: التراتیب الاداریه ، با دقت و روشنی به این گونه امور و شیوه حکومت پیامبر پرداخت.
امروز در جمهوری اسلامی هزاراران نفر در زندانند، تعداد قابل توجهی از آنان زندانیان اندیشه و سیاست اند. انان بدون حضور هبات منصفه سیاسی محاکمه شده اند و یا حتا مثل مهندس موسوی و حجت الاسلام و المسلمین کروبی و خانم دکتر رهنورد در خانه خویش یا خانه حکومت زندان شده اند.
خوشبختانه در همین روزهایی که گذشت هزاران زندانی ازاد شدند. اما موسوی و کروبی و رهنورد و نبوی و میردامادی و تاجزاده و زید ابادی و سحر خیز و... در میان انان نبودند.
در خبر ها بود که مهندس موسوی را به سی سی یو منتقل کرده اند. نزدیک به دوسال است که او از حقوق اجتماعی و انسانی و سیاسی اش محروم شده است. تردیدی نیست که شکیبایی طاقت سوز او می تواند مثل امواج سنگینی به ساحل دل دریایی اش بکوبد و قلبش بی قرار شود. او برای نسل ما که افتخار همکاری با او را داشتیم، نماد فضیلت و صداقت و مهر و سادگی در زندگی بود...
در طول مدیریت ایشان جلسات دولت از اول صبح تشکیل می شد وبرای صبحانه نان و پنیر بود، همین! در جلسات دولت هم هیچگاه کسی میوه ای ندید. می گفت: هنوز بسیاری از مردم و فرزندان انان امکان تهیه میوه فصل را ندارند، ما با کدام توجیه از پول انها برای خودمان میوه بخریم؟ در دوران جنگ بسیاری از شب ها پس از نیمه شب به خانه اش می رفت. همانجا هم گاه تلفنش زنگ می زد و...خبر های جنگ و...
در تاریخ ایران قساوت کم نیست. استبداد و قساوت در هم امیخته اند. اما حبس مهندس موسوی و همسرش و کروبی بی مروتی تاریخی و ماندگاری است که به نام حکومت ایران ثبت شده و می شود.

و نیز همه انانی که در برابر این قساوت و بی مروتی سکوت کردند
و: شرمی از مظلمه ی خون سیاوشش باد

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (9)