کلنل خوانی-2

با دوستی در باره کلنل سخن می گفتیم. او هم در باره ترجمه انگلیسی ملاحظاتی داشت. وقتی برخی نکات را برایش گفتم، گفت با توجه به این که کتاب منتشر شده است؛ چنان که می دانی در همین جا هم رسم است با ادب و احترام نارسایی ها در ترجمه و یا برداشت های شبه ناک، در نقد کتاب و یا ترجمه منتشر می شود. در حقیقت این کار گونه ای یاری مترجم و ناشر است. به یادش بود که روزگاری دکتر شرف الدین خراسانی در باره ام گفته بود: عقل سرد و احساس گرم! گفت با همان عقل سردت تمامی مواردی را که به نظرت رسیده است، منتشر کن. دیدم حق با اوست. مترجم هم حتما نمی رنجد. ایشان را پیرمردی به کمال دیدم. متن ذیل را برای آقای دولت آبادی ارسال داشته ام؛ مواردی را که در بخش (1) کلنل خوانی نقل شده، حذف کرده ام:
جناب آقای دولت آبادی گرامی
سلام
شادمان و سربلند باشید.
پیرو گفتگو در باره ی ترجمه انگلیسی کلنل؛ نکاتی که به نظرم در نشر دیگر بایست اصلاح شود، در ذیل به تفکیک شماره و صفحه متن اصلی و نیز ترجمه انگیسی ذکر می کنم. شایسته است که به تلاش و زحمت آقای توم اشاره کنم. گفت: گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی... بی تردید ذکر این نکات صرفا نشانه ای است که آشنایی با زبان مقوله ای است و آشنایی با فرهنگ همان زبان لونی دیگر
مواردی را که برشمرده ام تمامی موارد نیست. ان هایی ست که وقت خواندن متن انگلیسی در ذهنم با پرسش و تردید مواجه شده است. حتما چنانچه متن با تانّی و دقتی بیشترخوانده شود و با ترجمه سنجیده شود، به گمانم موارد دیگری نیز دیده خواهد.
یکم: ص2 انگیسی
My puffing and wheezing might be seen as panic.
متن پارسی، ص:9
و التهاب تنفسم به جای اضطراب تعبیر نشود.
مترجم جمله منفی یا انکاری را مثبت ترجمه کرده است.
دوم: ص:3 انگیسی
So I didn’t have to change out of my wet clothes.
متن پارسی: ص:9
دیگر بیرون نرفتم تا یک وقت ناچار شده باشم رخت های خیس شده ام را عوض کنم."
مترجم، جمله نخست – دیگر بیرون نرفتم.-را ترجمه نکرده است. از این رو عوض کردن رخت ها، بی معنی می نماید.

سوم: ص:18 انگلیسی
بیلیارد به اسنوکر ترجمه شده است. این دوبازی که از یک خانواده اند، تفاوتهایی باهم دارند. با توجه به توضیحات متن اصلی در باره میز و...(ص:27 و 28)

چهارم: ص:25
Was delivering meat to the buchers.
متن پارسی، ص: 35
" انگار دارد لاشه ی گوسفند از قصاب خانه می برد طرف بازار"

پنجم: در ص: 26
Particularly in the west wind…
در متن پارسی: بخصوص درباد غروب...(ص:36)
با توجه به همین اشتباه در فهم واژه غروب، مترجم در پاورقی همان صفحه مطلبی در باره ی غرب و غربزدگی ال احمد آورده است، بدیهی ست که کاملا بی تناسب است.
ششم: در ص:28
They always had an answer up their sleeves.
ترجمه جمله:
اما جواب آنها به من در آستین شان بود.
ترجمه انگلیسی نوعی بار منفی را القا می کند. در انگلیسی "جواب در آستین " بودن نشانه تردستی و سر حقه بازکردن است. در حالی که در رمان اشاره به هوشمندی فرزندان کلنل می شود.
هفتم:ص:34
مترجم پریدخت را با گردآفرید اشتباه کرده است. در پاورقی این مطلب را آورده است که ئسر رستم با
پریدخت جنگیده است.
هشتم:ص:48
در ترجمه دیوانه بیرجندی ، "همان که خلیفه صدایش می کردند".( ص:62 متن اصلی)
مترجم در پاورقی شرحی درذیل خلیفه در باره دشمنی عمر با شیعه و این که شیعیان، کثیفترین مکان را خانه خلیفه می خوانند...آورده است!
نهم: ص، 52
رسول خضر جاوید به:
The immortal prophet Khezer Javid

ترجمه شده است. پیداست نام ها را نبایستی ترجمه کرد.
دهم: ص، 169 انگلیسی
With the verse from the Quran that read…
متن پارسی، ص:169
پاره مقوایی است که رویش نوشته شده است...
مترجم از پیش خود آیه قرآن را افزوده است. در حالی که النجات فی الصدق حدیث است و آیه نیست.
یازدهم: ص،213
مترجم در پاورقی مصداقی برای رمان پیداکرده است! حزب الله لبنان!؟
در متن، به لاشخورهایی اشاره شده است که از شمال بحرالمیت چون تحفه هایی به اینجا کوچانده شده اند.(ص:249)

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (5)