نامه ی عزت الله انتظامی، عزت مردم ایران


نامه عزت الله انتظامی مهمترین ضربه ای بود که در این هشت سال بر بنیاد ناراستی و بیرسمی زده شد. رنج سنگین و اندوهی که او تحمل کرد و ناخواسته با ترفند احمدی نژاد- مشایی، در میانه صندلی در سالن وزارت کشور، در روز اعلام نامزدی مشایی،جای گرفت و با حیرت و اندوه ناظر برق پی در پی فلاش دوربین ها بود تا نشان دهند، آقای سینما و هنرمند بزرگ ملت ایران نماد دفاع هنرمندان از نامزدی مشایی ست. نامه او نشان داد که هیچ کس همانند او نمی توانست درون و برون و ساختار و ماهیت این پدیده غریب تاریخ ما را نشان دهد. دوستی پرسید: تو که تاریخ خوانده ای و سال ها هم در سیاست بوده ای نظرت در باره احمدی نژاد و دولتش چیست؟ گفتم عصاره تمام دروغ و دغل و بی رسمی در تاریخ ما در این ۸ سال فشرده شد و به نام عدالت و انقلاب و مردمداری معرفی شد، و با مهر بصیرت تایید. اما نامه عزت الله انتظامی- همان عزت ملت ایران- سندی تاریخی و سیاسی ست. بی همتا و موثر. لازم بود یک بار نه در زبان تفسیر و تحلیل بلکه در یک گزارش امر واقع سرشت این دولت و نفر اول و دومش از پرده برون افتد و به تعبیر سعدی دیوار این باغ فرو افتد تا همه بدانند و ببینند.
نیک است که دیوار به یک بار بیفتد
تا هیچ کس این باغ نگویی که ندیدست
در دجله که مرغابی از اندیشه نرفتی
کشتی رود اکنون که تتر جسر بریدست

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (10)