به هر چه از راه دورافتی...

واقعیت این است، اگر قرار بود ملت و کشور ما به جهالت و ماجراجویی کفاره ای ویران کننده و تاریخی بدهد، به تمام معنا چنان کفاره ای را داد و هشت سال سرنوشت کشور و ملت با تقلب و تدلیس در انتخابات، در اختیار احمدی نژاد قرار گرفت…اکنون درخواست کرده است که با دکتر روحانی مناظره کند…به تعبیر سنایی:
به هر چه از راه دورافتی چه کفر آن نام و چه ایمان، دکتر روحانی و دولت ایشان مسوولیت اداره کشور را دارند. وقتی برای تلف کردن و حاشیه ساختن نیست...در گفتگوی پس از صد روز، ایشان با محاسبه نشان داد که چکونه کشور در هشت سال گذشته گرفتار مصیبت انشا خوانی و ماجراجویی و بحران افرینی بود…حال اگر احمدی نژاد سخنی دارد بایست کارنامه هشت ساله اش را با یاری تمامی همکارانش تهیه کند و ارایه دهد. برود تلویزیون و در برنامه خاص خود سخن بگوید…دریغ است که دکتر روحانی در برابر کسی بنشیند، که حضورش و صدایش یادآور تمامی آن مصیبت هاست...

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (11)