حکمت کاردینال شونبرن

کاردینال شونبرن، رهبر دینی کاتولیک ها در وین و یکی از شخصیت های معنوی و علمی درجه اول دنیای مسیحیت است. دیشب مهمان مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ ها بود. کنفرانس تمام شده بود و سمینار یکروزه هیات مدیران مرکز هم انجام شده بود. فرصتی بود برای دیدار با کاردینال در هتل کلاسیک سخر در مرکز وین، در نزدیکی کلیسای جامع که دفتر و محل اقامت شونبرن هم همانجاست
،شونبرن هفت زبان می داند ، از خاندانی اصیل و شناخته شده است.
سلبقه آشنایی با ایشان داشتم. دوازده سال پیش به مرکز گفتگوی تمدن ها آمده بودند. آز اقای خاتمی هم یاد کرد، برای اقای خاتمی تعبیر با شکوه را به کار برد.
یک بار هم در دفتر ایشان در وین، با ایشان دیداری داشتم. سفارش کردند به دیدن یرفسور کونیک بروم. رفتم. روزی که روز صد سالگی پرفسور بود! با قامتی بلند و عینک پنسی و بارانی سپید، بدون عصا و بی شکستگی در چهره . قامت، جلو خانه اش منتظر ما بود... دیشب- پنجشنبه شب- همان خاطره ها در ذهنم تداعی شده بود. به فیصل معمر، مدیر مرکز گفتم از کاردینال بخواهید برای ما حرف بزند! از حرف و حدیث روزمره فراتر برویم. رفتیم!
نکته ای در باره تفاوت حکمت و معرفت بیان کرد. حکمت همان اکسیر خواستنی کیمیا گونه ای است که از جایی دیگر می رسد و معرفت، ثمره تلاش و کوشش انسانی ست.
گر چه وصالش نه به کوشش دهند
هر قدر ای دل که تولنی بکوش!
کاردینال شونبرن ماهی دیگر هفتاد ساله می شود. پس از کناره گیری پاپ سابق، نام او هم در میان نامزد ها بود. به گمانم با توجه به مجموعه خصالش، و در خشش زیبایی روح و نیز جسم، چشمانی گیرا و گرم و پرفروغ،دانشی ژرف و معنوی، کلماتی که مثل اب و آفتاب بر زبانش حکیمانه جاری می شود. همان که مولوی گفت: کار مردان روشنی و گرمی است. شاید پاپ اینده همین کاردینال شونبرن باشد.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (4)