نکته های قرآنی ۱۲

یازدهم: نام زکریا
آیه نخست سوره مریم، لطف غریبی دارد! از جمع مفسران قرآن مجید، تنها طبرسی در مجمع البیان به معنای نام زکریا اشاره کرده اند! چنان که می دانیم، نام ها در قرآن مجید به تصادف انتخاب نشده اند. چنان که خداوند در باره یحیی گفته است؛ او همنامی نداشت!
زکریا זכריא به معنای کسی است که خداوند به یاد اوست! خداوند به یاد کسی خواهد بود که او نیز همواره به یاد خداوند باشد! فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم ( سوره بقره/۱۵۲ )؛ مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم!
خداوند زکریا را با رحمت خود یاد می کند. این رحمت الهی بر سراسر سوره مریم سایه افکنده است. نام یا صفت رحمان برای خداوند در این سوره ۱۶ بار تکرار شده است! شگفت این که هیچ نام دیگری از خداوند در تمامی ۹۸ آیه سوره مریم به میان نیامده است. چنان که می دانیم نام ها و صفات خداوند متعال در قرآن مجید به تناسب موضوع بحث، تعیین شده اند و بلکه متعین اند. رحمت و رحمان مثل نهری مصفا جریان دارد.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)