نکته های قرآنی ۱۶

شانزدهم: تو تنها یادآورنده ای!
یاد خداوند، آرامش بخش جان و روان انسان است، قرآن یادنامه اوست. پیامبر اسلام نیز پیامبری است که رسالت اصلی و بنیادی اش، یاد آوری است! فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ * لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ، سوره غاشیه/ ۲۱و ۲۲ پس یادآوری کن جز این نیست توئی یادآورنده‌* نیستی بر ایشان فرمانده‌ ( ترجمه معزی)
در قرآن مجید چهار صفت به وجه اثباتی و یا ایجابی برای پیامبر اسلام مطرح شده است. او: مذکر (یاد آورنده) مبشر ( بشارت دهنده) منذر ( بیم دهنده آگاه کننده) و مبلغ( رساننده پیام الهی) است. از سوی دیگر و در وجه نفی، نیز چهار صفت یا عنوان مطرح شده است؛ پیامبر اسلام، جبار( زورگو) مصیطر ( سلطه طلب و چیره گر) وکیل ( کارساز) حفیظ ( نگهبان) نیست.
چهار صفتی که از پیامبر نفی شده است، همگی صفات خداوندند! در واقع پیامبر به جای خداوند عمل نمی کند؛ به تعبیر متفکر گرانقدر،محمد مجتهد شبستری، پیامبران هم خدا نبودند، پیامبر-انسان بودند.( درس۲۴ فلسفه زبان) پیامبر وظیفه دارد که پیام خداوند را به مردم برساند و شعله یاد را در نهاد و جان آنان برافروزد. او وظیفه ندارد که غیرمسلمانان را به اجبار به اسلام دعوت کند و در این راه از قدرت و سرکوب استفاده کند. او وظیفه ندارد که مردم را با زور و اجبار و سیطره به بهشت ببرد یا بکشاند. طبرسی ( د، ۵۴۸ ه )در مجمع البیان در تفسیر آیات ۲۱ و ۲۲ سوره غاشیه، نوشته است: برخی باور دارند که این ایات بعدا با آیات جهاد نسخ شده است.اما سخن درست این است که نسخ نشده است، جهاد برای این این نیست که انسان ها با اکراه و اجبار ایمان بیاورند. به تعبیر قرآن مجید او تنها، یاد آورنده است. کتابش یاد نامه الهی ست و رسالتش، قرار و آرام بخشی به جان نا ارام انسان هاست، که با نام خداوند قرار پیدا می کنند.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (3)