یاد باد آن روزگاران یاد باد!

حضرت اقای ناطق نوری، از سر مهر و لطف و نیز عتابی شکرین، در مصاحبه با روزنامه اعتماد از اینجانب یاد کرده اند. یادی سرشار از محبت و شفقت

در این سال ها، با افسوس بسیار سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه های مکتوب وابسته به نهاد های مشخص هر چه خواستند گفتند. حتی برخی همکارانم در دولت های جناب آقای هاشمی و سرور مکرم سید محمد خاتمی، زبان به ناسزا و اهانت گشودند…

سخن جناب آقای ناطق به تعبیر بیهقی، از لونی دیگر است. از تار مهر و پود مروت جامهٔ سخن را بافته اند. بسیار از لطف و جوانمردی و مروت ایشان ممنونم.

بدون تردید مدیریت جلسهٔ استیضاح توسط ایشان، مثالی برای مدیریت مجلس در همه دوران هاست. درست در موضع رئیس جلسه ای بودند که بالاتر از هر دو جناح قرار گرفته اند. همین روش و سلوک جناب آقای ناطق از ایشان شخصیتی ساخته است که برای همه مرجعیت دارند.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (3)