معنای هویت و تاریخ و جغرافیا

با دوستی مصری صحبت می کردم. روزنامه الخلیج امروز، شنبه ۱۸ ربیع/ ۱۷ دسامبر، دستش بود. منتظر غذا بودیم. گفت این تیتر را ببین! نظرت چیه؟
تیتر این بود: محمد بن راشد نخست وزیر و حاکم دوبی: بحرین از لحاظ هویت و تاریخ و جغرافیا ، قلب خلیج عربی است.
کفتم: این تیتر به صراحت می گوید: محمد بن راشد معنای هویت و تاریخ و جغرافیا را نمی داند!
از لحاظ هویت و تاریخ و جغرافیا، اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم. ایران قلب خلیج فارس است. اگر هم بخواهیم از عنوان جعلی، برساختهٔ خلیج عربی سخن بگوییم، عربستان سعودی قلب هویت و تاریخ و جغرافیاست!
در تعارفات دیپلماتیک و زبان پلاستیکی سیاست هم همه کشور های منطقه هم قلب تاریخ اند و هم جغرافیا و هم هویت!

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (2)