ربّنا! سیّدی سویت آمد


ربّنا ! سیّدی سویت آمد
عاشق واله کویت آمد
هر سحرگه نوای اذانی
تا لقا خوش رویت آمد
جوشش چشمه اشکباری
قطره اینک سوی جویت آمد
شد معطّر به عطر لقایت
این شمیمی ست کز بویت آمد
جان او پر طرب پر زخنده
های هایی ز هی هایت آمد
رنگ خلق خوش او خدایی
کیمیایی که از خویت امد
نغمه خوانی ز بیت ولایت
ربنا! سیدی سویت آمد
لندن
فروردین ۱۳۹۶
سیزده رجب

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)