حلقه ادبیات و زندگی!؟

حتما شما هم در عمر خود، عضوی از حلقه هم کلاسی ها، آشنایان، هنرمندان و یا حتا سیاستمداران بوده اید. این حلقه ها به زندگی ما در مقطعی و یا مرتبه ای معنا می دهد. دیروز در اربعین مرحوم دکتر عباس مهاجرانی در لندن صحبت کوتاهی داشتم. از حلقه لندن نشانی یی دادم! وقتی عبدالعزیز تویجری تابستانا به لندن می آمد، همراه با طیب صالح داستان نویس بزرگ سودانی و دکتر عباس مهاجرانی، حلقه ای داشتیم که قدر مشترکش سخن در باره متنبی و ابوالعلا معری و ابونواس بود و گاه ابن فارض… هر کدام از زاویه ای نگاه می کردیم و چای نعناع و محفلی گرم… آن سه در دهه گذشته در گذشتند. نفر سوم دکتر عباس مهاجرانی بود، که اربعینش بود و به قول حافظ:
که ای صوفی شراب آنگه شود صاف
که در شیشه بماند اربعینی
گفتم: عمر ما مثل پیمانه ای است که در اختیار داریم، از کدام شراب این عمر سرشار می شود. گفتم نسبت پیمانه و شراب، نسبت عمر و مضمون آن مثل نسبت طهارت و نماز است. ما نماز را در ظرف طهارت میخوانیم!
و:
همه شب از طرب گریه مینا من و جام
خنده بر گردش این گنبد مینا زده ایم
************
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)