خنده خون که دیده برادر!؟

برای :شهید محسن حججی
و با یاد محسن

ای سر پر شکوفه برادر
ای شکفته زخون پای تا سر
غنچه هر رگی خنده بر لب
خنده خون که دیده برادر
سر نهادی تو بر شعله عشق
عشق هم لب نهاده چو ساغر
آهوان مست آن چشم جادو
سرخوش از باده حی داور
قامت سبز تو سرو شیراز
از حنان تو جوشیده کوثر
در ظلوم جهول مصیبت
روشن از چشم تو چشم اختر
زمهریر ست این دوزخ سرد
اشک چشم تو، آن شعله تر!


سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (1)