دو هزار سال عقب ماندگی شورای نگهبان


آیه الله یزدی به عنوان و یا به جای سخنگوی فقیهان شورای نگهبان اعلام کرده اند، محرومیت اقای نیکنام از شورای یزد رای به اتفاق آرای فقهای شورای نگهبان بوده است.
پیداست این مقوله در حوزه بحث فقه و سیاست و حکومت قرار می گیرد و این نظرمبتنی بر اتفاق آرا شورای نگهبان است. صرف نظر از این که اقای نیکنام در دوره سابق چهار سال تمام عضو شورای شهر یزد بوده اند و هیچ اتفاقی علیه شریعت اسلام نیفتاده است. باید دید چه اتفاقی افتاده است که ایمان و امان به سرعت برق، می رفت که فقیهان شورای نگهبان رسیدند. رای شورای نگهبان باعث شد تا بار دیگر نگاهی به کتاب احکام السلطانیه امام ماوردی بیندازم. ماوردی که در سال ۴۵۰ هجری در گذشته است، فقیه درجه اول و مفسر ممتاز قران مجید- تفسیر النکت و العیون- و نظریه پرداز فقه حکومتی و سیاست است. با تاسف بسیاربایست گفت، فقیهان شورای نگهبان ما حتا در قرن پنجم در زمان ماوردی یعنی هزار سال پیش هم زندگی نمی کنند؛ ماوردی از این فقیهان انگار هزار سال جلوتر است.
در بخش دوم احکام السلطانیه بحثی در باره وزارت دارد. وزارت را به دو گونه وزارت تفویض و وزارت تنفیذ تقسیم می کند. در وزارت تنفیذ، مسلمان بودن شرط وزارت وزیر نیست. وزیر بایست کاردان و صادق و هوشمند و صریح و با تجربه بوده و اهل مال اندوزی و طمع ورزی نباشد و… اهل کتاب می توانند به عنوان وزیر تنفیذی انتخاب شوند.(۱)
ببینید، هزار سال پیش ما چنین میراثی از اندیشه و خردورزی و تساهل و اعتدال و انصاف داشته ایم که اهل کتاب می توانستند وزیر بشوند، اکنون به این شریعت شورای نگهبان رسیده ایم؛ شریعتی خارج از زمان و مکان و فضای زندگی این جهانی. اگر هم کسی بگوید این رای غیر منصفانه، غیر عادلانه و بلکه غیر عقلانی ست می گویند علیه نظام سخن گفته ای!
بیّنه شورای نگهبان کدام است؟ تا لیهلک من هلک عن بینه! چرا این گونه مباحث و صورت جلسات شورا منتشر نمی شود؟ آسیب چنین رای غیر عقلانی و بلکه مربوط به روزگار پارینه سنگی بیش از همه به
دین و شریعت و نظام خواهد رسید.
**********
الماوردی، الاحکام السلطانیة، محقق احمد مبارک البغدادی،
مکتبة دار ابن قتیبة کویت، ۱۴۰۹
ص: ۳۰ تا ۳۵

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)