شاعر دودی شکل

برای شاعری که به امام علی ناسزا گفت!
*********
شاعری شکسته و بسته
با قدی به قواره خمره ودکا
چشمانی تهی و تنگ، مثل تهیگاه ماکیان
به آفتاب و ستاره و ماه
به آتش و باران و خاک و باد
به معبود یگانه
به مصطفی و مرتضی
ناسزا می گفت…
کسی گوش نمی سپرد
از خشم بر خود خروشید
با هراس بر پیشانی اش
با خار ابلق خارپشتی
ضربدری کشید
از پیشانی اش قطره های داغ ودکا می چکید
ابرواره بخار محو دودی ودکا
پیشانی و چشم احولش را پوشاند.
دهانش کژ و مژ ماند.
تقلایی دیگر
تا ناسزایی دیگر…

دی ماه ۱۳۹۷. لندن
*****
عنوان این شعر: از طاهره صفار زاده به وام گرفته شده است:
این داوران دودی شکل

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)