یاد ایام...


مدتها بود که مترصد بودم دائره المعارف قرآن چاپ انتشارات بریل را تهیه کنم. هر وقت قیمت کتاب را می دیدم با خود می گفتم: بگذار تا فرصتی دیگر، حتما ارزان می شود. دو جلدش را از طریق آمازون خریدم. نصف قیمت بریل…در ذهنم خاطره ای زنده شده بود. همانطور که کتاب را ورق می زدم و سرفصل ها را می دیدم، به یاد ایامی که گذشته است، افتاده بودم. ۲۷ سال پیش، با خبر شدم که دوره دائره المعارف ادیان به سرپرستی میرچا الیاده توسط انتشارات مک میلان منتشر شده است. آن موقع دلار آزاد قیمتش کمتر از صد تومان بود. حقوق من هم به عنوان معاون نخست وزیر همخوان نبود تا برای خرید دلار ا
آزاد اقدام کنم. برای مهندس موسوی یادداشت کوتاهی نوشتم. دوست دارم این کتاب را تهیه کنم…می شود دو هزار دلار و من با حقوق ۱۱ هزار تومان معاون نخست وزیر نمی توانم، کتاب را بخرم….به دستور مهندس موسوی کتاب با قیمت ارز دولتی تهیه شد. کتاب ها را همراه دارم…هم کتاب است و هم خاطره….یادم هست سعید حجاریان هم می خواست رساله دکترایش را بنویسد همان جلد حرف ام را به ایشان دادم. تا عنوان مسیانیزم را بخواند… هر وقت به هر جلدی از دائره المعارف ادیان مراجعه می کنم، انگار تصویر متبسم مهندس موسوی روی جلد کتاب است...