هر که نقش خویش می بیند در آب...

با کسی سخن می گوییم، سخن او را درموردی که می پسندیم به خاطر می سپریم اگر در سخن او نقد ی بود.نمی پسندیم.فراموش می کنیم.گاه نیز گویی عنصر خیال به میدان می آید و آن چه را دوست داریم خیال می کنیم که واقعیت دارد.در زبان انگلیسی که توانایی واژه سازی بسیار دارد.تازگی دیدم که برخی نویسندگان از واژه" فکشن" استفاده می کنند.فکشن، ترکیبی از فکت به معنی واقعیت و فیکشن به مفهوم خیال است.واقعیتی که خیال می کنیم وجود دارد. اما این وجود تنها در جهان ذهن ماست و نه در دنیای خارج.
داستان ملوانان انگلیسی از زمره همین واقعیت-خیال به نظر می رسد.هر دو سوی ماجرا از طرف دیگر وانمود می شوند که همه ی واقعیت را نمی گویند.ایران باور دارد و مدعی ست که ملوانان را در آب های سرزمینی ایران دستگیر کرده است.طرف انگلیسی از آغاز ماجرا تا پایان اصرار دارد که ملوانان در آب های سرزمینی عراق بوده اند.تلویزیون ایران ملوانان را در حال عادی و خوب و خوش نشان می داد که اقرار می کردند که در آب های ایران بوده اند.در کنفرانس مطبوعاتی که در لندن داشتند.گفتند ، تحت فشار بوده اند. اگر اقرار نمی کردند می بایست هفت سال در بازداشت بمانند.
مهمتر از همه اعلام شد که انگلستان در نامه ای عذر خواهی کرده است و قول د اده که دیگر چنان اشتباهی را تکرار نکند.طرف انگلیسی می گوید چنین قول و قراری مطرح نشده و از بن انکار می کند.
چگونه می توانین مرز عنصر خیال و واقعیت را از هم تمییز دهیم؟ ملوانان که از همین حالا با تلویزیون ها و مطبوعات انگلیسی قرار داد بسته اند که خاطرات دوره بازداشت خود را چاپ کنند.فی ترنی ملوان زنی که تصویردود کردن سیگارش را در تلویزیون دیدیم؛ با شبکه تلویزیونی"آی تی وی یک" و یک روزنامه، قرار داد بسته که خاطرات دوره بازداشتش را بگوید و بنویسد بیش از صدهزار پوند هم گرفته است!تردیدی نیست که او نیز یرای گرم کردن بازار از عنصر خیال استفاده خواهد کرد.اما یک نکته باقی می ماند.چرا وزارت خارجه نامه انگلستان را منتشر نمی کند؟ انتشار این نامه چنان که ادعا شده است می تواند بسیاری از ابهام ها را بر طرف کند.از سویی انتشار نامه می تواند در برابر جنگ روانی که با انتشار خاطرات ملوان ها در فضای سیاسی –اجتماعی مردم انگلستان صورت می گیرد، اقدام موثری تلقی شود.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (14)