برای تولد علی...


علی تازه دیپلم گرفته بود.مطابق نظام آموزشی ایران می بایست یک سال پیش دانشگاهی بخواند.مطابق نظام آموزشی انگلستان هم که گرفتن دیپلم سیزده سال به طول می انجامد...انگار علی بیش از همه ما آینده نگر بود.چند سالی بود که پیگیر و جدی زبان انگلیسی می خواند.نمره ی خوبی هم در آزمون آیلس آورده بود.مستقیم به دانشگاه رفت. همان نگاه به افق های دور دست.در بیست سالگی به لطف خداوند و تلاش خودش و نظام آموزشی و فضای آرام و متعادل اجتماعی و سیاسی ؛مهندس می شود.یک تکیه کلام دارد که برای من در دنیای داستان درس آموز بود. مدام می گوید: توضیح نده!
از این رو او در اقتصاد کلمه بیداد می کند.موفقیت بچه ها زندگی را خواستنی و شیرین می کند.به ویژه بچه هایی که مثل معلم می توان از آن ها آموخت.علی ویراستار مقالاتی است که من و جمیله به انگلیسی می نویسیم.با دقت و سرعتی خیال انگیز.این هنوز از نتایج سحر است.برای علی و همه ی جوانان همانند او آرزوی سربلندی و امید به آینده دارم.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (21)