خیانت در امانت


دقایقی پیش،ساعت 10 شب به وقت لندن، داشتم تلویزیون عربی العالم را می دیدم. به عنوان خبر فوری اعلام کرد:
از مجموعه آراء شمرده شده، احمدی نژاد 3 میلیون و موسوی یک میلیون و رضایی هشتصد هزار رای کسب کرده اند.
در عددی دیگر اعلام کرد: از پنج و نیم میلیون آراء شمرده شده، احمدی نژاد 69 در صد آراء را کسب کرده است.
طرح چنین اطلاعات و آرایی به معنی مهندسی و مدیریت آراء ملت ایران است. بی هیچ تردیدی می خواهند با همین جهتگیری و نسبت آراء را اعلام کند و احمدی نژاد رییس جمهور بماند...در این باره بیشتر می نویسم

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (1)