طنجه

سر شام، بحث هزار و یک شب به میان امد و شهرزاد قصه گو. سخن بر سر این بود که هزار و یک شب اصالتا ایرانی است ویا عربی... پرسیدم شهرزاد ایرانی است یا عرب؟ معنی این واژه چیست؟ هزار و یک شب یا همان هزارافسان ایرانی است
. منتها در فضای خلافت عباسی وقتی ترجمه می شود شاخ و برگ عربی هم پیدا می کند. از سویی داستان ها هم انگار از همه جای جهان ان روز است. جهانی که نه در دریاهایش منعی برای سفر بود و نه در خشکی...ابن بطوطه به همه جهان شناخته شده آن روزگار سفر می کرد.
از پنجره اتاقم در هتل شهرزاد به اقیانوس اطلس نگاه می کنم. بیهوده نبود که ماتیس بخشی از عمر خود را در طنجه گذراند. اندیشه دون کیشوت در قلعه ای در همین طنجه در ذهن سروانتس زندانی درخشید...

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (1)