نکته های قرآنی- ۸۷


میناگری های زبانی و ساختاری سورهٔ کهف-۸۷

کلمات را در سه قلمرو می توان تفسیر کرد. در هر سه قلمرو با بی نهایت مواجهیم…زیرا هر سه قلمرو افریده و آیات خداوندند. پایان ناپذیرند. کتاب تکوین، کتاب انسان و کتاب قرآن.
چنان که می دانید حتی دانش ما در شناخت طبیعت انسان نارسا ست. هر روز شاهد سخنی تازه و کشفی نو در شناخت طبیعت انسانیم. پرده ای دیگر که از پرده های چشم کشف شد. تا به حال گمان می کردند، چشم ما هفت پرده دارد. مشخص شده است که یکی از پرده ها خود دو پرده است. کشف پدیده تازه ای در باره موی انسان و شیوه رنگامیزی و تغذیهٔ موی…کشف سیّاره ای نو که از جنس الماس است. سیاره ای که سه برابر زمین است و هشت برابر زمین وزن دارد. سطح زمین را آب و گرانیت پوشانده است و سطح ان سیّاره که نامش کانکری ای ۵۵ (۱)
به اندازهٔ وزن زمین از لایه های الماس تشکیل شده است.
گونه گونگی آیات خداوند را از زاویه ای دیگر ببینیم. دو قطره باران، دو دانه برف، دو گلبرگ گل، دو لالهٔ دشت یا لالهٔ کوهی ، دو درخت سیب، دو سیب! دو ذرّهٔ خاک یا سنگ، دو صدای انسان، حتی دو صدای قلب دو انسان و صدای تپش های قلب یک انسان!… شیه یکدیگر نیستند! افزون بر آن هستی ثابت و صامت نیست، آن به آن- کوتاهتر از آن- دگرگون می شود.دگرگونی رنگ برگ ها در پاییز، رنگ گل ها، رنگ میوه ها را تصور کنید. رنگشان آن به آن مثل جریانی زنده شکل می گیرد. رنگی نو متولد می شود. می توان با چشم مسلح این جریان رنگامیزی مدام را در برگ گلی یا سیبی دید! کلمات زنده و جاری اند، از این رو به دام شمارش نمی افتند. از بنیاد چنین دامی که بتواند همهٔ ماهی های یک اقیانوس را صید کند، از نهنگ های سپید تا ماهی های رنگین ریز نقش، وجود ندارد.
در بارهٔ خودمان بیندیشیم! افزون بر طبیعت انسانی ما که هر سلول خود جهانی است. گمانه زنی کرده اند که صد هزار میلیون سلول در بدن ما فعال هستند! این گونه نیست که بتوان یک واحد سلولی را یک واحد و یا یک آیه تلقی کرد! هر سلول خود دنیایی دیگر است. رابطه سلول ها با هم و…می بینید که حتی وقتی می خواهیم طبیعت خودمان را بشناسیم. از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود! این فقط وجه طبیعی انسانی ست ، هنگامی که می خواهیم به درون خویش راه پیدا کنیم. یک هستی بی منتها در برابرمان چشم می گشاید. در ژرفای خویش غرق می شویم! مگر می شود کتاب طبیعت و کتاب روح انسانی را خواند!
کتاب قرآن و آیات الهی هم بی منتهاست! البته می توان برای تعداد واژه ها و حروف قرآنی حدّی تعریف کرد. چنان که تعداد واژه ها و حروف قران شمرده شده است.
آیات
6236
كلمات
77701
حروف
323671
نقطه
1011503
این اعداد نشانی از ظاهر و صورت قرآن است. این واژه ها در نسبت با یکدیگر و شکل دهی مضمون دیگر محدود نیستند. به تعبیر مولوی:
حرف قرآن را بدان که ظاهری ست
زیر ظاهر باطنی بس قاهری ست
زیر آن باطن یکی بطن سوم
که در او گردد خرد ها جمله گم

***********
پی نوشت
1-55 Cancri e

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)