بخشی از مقدمه عیسی پسر انسان


جبران خلیل جبران (1931-1883) پدیده ی غریبی ست؛ صبح سرخ را لاجرعه سرکشید! نوشته های او به تعبیر بیهقی از لونی دیگر است. طنین آوای آیات قدسی، صدای زنگ مزامیر و غزل غزل های سلیمان و انجیل یوحنای عاشق، از نثر او به گوش می رسد و نیز در نثر عربی اش موسیقی درونی آیات قرآن مجید آشکارست.
نثر او شاعرانه است؛ نمایشگاه نقاشی ست؛ کارگاه موسیقی کلام.
...

پیش از نگارش"عیسی پسر انسان"، جبران نوشته ها ی دیگری در باره ی مسیح دارد. اما عیسی پسر انسان، گویی فرصت و مناسبتی بوده است تا او تمام شوریدگی و دلدادگی اش را یکجا نثار مسیح کند. این کتاب در سال 1928 منتشر شده است. نگارش جبران بدیع و بی همانند است. او از زاویه ی دید هفتاد نفر در هفتاد و نه بخش به عیسای ناصری نگریسته است...

عیسی پسر انسان، جبران خلیل جبران، ترجمه سیدعطاالله مهاجرانی. تهران: امیدایرانیان، ۱۳۹۴.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (5)