انتشار کتاب گوهر نماز و نیایش


کتاب گوهر نماز و نیایش توسط انتشارات امید ایرانیان منتشر شد. پیش از این، کتاب توسط انتشارات اطلاعات چاپ شده بود.

گوهر نماز و نیایش رویکردی تازه به مقوله‌ی نماز است. در این کتاب با تکیه بر شیوه‌ی اندیشه و شناخت و دریافت " ابن عربی "، نویسنده کوشیده است درباره‌ی حکمت و راز و رمز آن سخنی گفته شود.

در نماز، انسان-بندهٔ خداوند- تمام قامت می ایستد. به رکوع می رود، نیم حلقه ای تشکیل می شود. خداوند بزرگ را می ستاید و تسبیح می گوید؛ پیشانی بر خاک می نهد. یک حلقه کامل...حلقه کوبهٔ وجود انسان بر دروازهٔ هستی!
به تعبیر مولوی:
گفت پیغمبر رکوع است و سجود
بر در حق کوفتن حلقهٔ وجود!
با نماز انسان به حقیقت هستی خویش راه می برد. در مدار هستیِ هستی بخش قرار می گیرد. با خداوند سخن می گوید و سخن خدا را می شنود.
سمع الله لمن حمده، سخن خداوندست از زبان بنده نیایشگر و نماز گزار
***
ناشر: امید ایرانیان
قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان
توزیع: ققنوس

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)