نشانه های کودتا یا ضد کودتا!


یکم: اردوغان پس از پایان جلسهٔ مشترک با شورای امنیت و دولت، وضعیت فوق العاده در ترکیه اعلام کرده است. وضعیت فوق العاده تفسیر های مختلفی می تواند داشته باشد. به عنوان مثال وضعیت فوق العاده در فرانسه متفاوت از ترکیه خواهد بود. در یک کلام در ترکیه، با استناد به وضعیت فوق العاده، اردوغان هر چه بخواهد می تواند انجام دهد! به قول خواجه نظام الملک در سیاست نامه: « و این را بباید دانستن که ملک و رعیت همگی سلطان راست! » دوره تازه ای در ترکیه با عنوان سلطان اردوغان اغاز شده است.
سلطان اردوغان، نماز صبح را در مسجد با شکوه کاخ ریاست جمهوری- بزرگترین کاخ ریاست جمهوری دنیا!- برگزار کرد. خودش اذان گفت، کلاه سپید بر سر گذاشت و به عنوان امام جماعت نماز خواند. تصویر تازه ای از اردوغان…دور نیست که اردوغان مثل سلاطین عثمانی ردا بر تن کند و عمامه رنگین با نشانه ها و مهره مازو های طلایی و نقره ای و نیلی بر سر بگذارد.
دوم: یورش به کتابفروشی ها در استانبول و آنکارا، نشانه ای از یک کودتا بود و نه ضد کودتا. جوانان خشمگینی که به کتابفروشی ها حمله کرده بودند، با کدام اندیشه و باور دست به این کار زده اند؟
سوم: به نظر می رسد تا ثبات در ترکیه راهی دراز وجود خواهد داشت. وقتی رژیمی ده ها هزار معلم و رئیس دانشگاه و قاضی را بر کنار می کندو نشریه طنز را تعطیل می کند. خبرگزاری های خصوصی را توقیف می کند. اجازه تدریس در موسسات خصوصی توسط معلمان را لغو می کند. در واقع به یک کودتا علیه ملت خود دست یازیده است. آیا ملت ترکیه می تواند چنین سرنوشتی را تحمل کند؟ پیداست اردغان با این شیوه بسیار نابخردانه، ملت ترکیه را به دوپاره تقسیم کرده است. مردمی که با شور به خیابان ها آمدند و کودتا را شکست دادند. در می یابند که از فرصت حضور انان برای کودتای دیگری علیه ملت استفاده شده است.

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (2)