تشنه صلح (۱۱)


صبحانه را با آندره در رستوران رافایل خوردیم. آندره می پرسد معمولا چه وقتایی صبحانه می خورم. میگویم صبح زود! میگوید صبحانه ، ناهار و شام اش هیچ وقت خدا سرجایش نیست! تنهاست وزندگی اش روال روشنی ندارد. آندره در کودکی پدر و مادرش از هم جدا شده اند، زندگی مثل گذار از پل معلقی بود ، هشت ساله بوده است باخبر می شود مادرش مرده، گفته شده که خودکشی کرده است. از یازده سالگی دیگر نشانی از پدرش پیدا نمی کند. گفته شده بود به امریکا رفته است. می گوید: هیچوقت احساس نمیکردم زیرپایم سفت است. همیشه از فردا می ترسیدم، هنوزم می ترسم.
می خواهم بحث را تغییر بدهم. آندره من قدری روزنامه می خوانم تو هم برو سیگارت را بکش تا برویم. روزنامه هرالد تریبیون روز شنبه و یکشنبه ۱۸ و ۱۹ سپتامبر. عکس صفحه اول و گزارش اصلی در باره بازماندگان هولوکاست است. بازماندگانی که در بوداپست زندگی می کنند و کمپینی برای رسیدگی و یاری آنان شکل گرفته است.
هرالد روزنامه اول دنیاست! با خودم می گویم کاش ما مسلمانان نهاد سازی ، سازمان دهی و توجه به افکار عمومی ، جریان سازی فکری را از یهودیان و اسراییلی ها یاد میگرفتیم.
گزارش می گوید: اگنس گلکوزی ۸۴ ساله دیگر نمی تواند به دستشویی برود . برای این که بر تنهایی اش غلبه کند، آواز می خواند. چند بلوک آنسوتر وراورگا، فیلم های قدیمی نگاه می کند میگوید زندگی اش مثل همین فیلم های سیاه ، سپید کهنه مات صامت است. ده هزار تن از بازماندگان هولوکاست در مجارستان زندگی می کنند.
در ذهنم می گذرد برنامه مشکوک و بلاهت محض انکار هولوکاست توسط احمدی نژاد چرا اتفاق افتاد؟
ما ایرانیان در تاریخ قوم یهود-در یهودیت به تعبیر هانس کونگ، قوم یهود ست که مرکزیت دارد.- براساس نص عهد عتیق دوبار توسط کورش بزرگ و خشایارشاه به یاری آن ها برآمده ایم؛ بارسوم هم سفارت ایران در پاریس نقش درجه اولی در نجات خانواده های یهودی از چنگال هیتلر داشته است.
تنها پاسخی که تا حدودی پرده از رخ این ماجرا بر می دارد سخن رییس سابق موساد در باره رییس سابق جمهور ایران است. اگر موساد برنامه ریزی می کرد تا یکی از عوامل خود را به عنوان رییس جمهور ایران قرار دهد، آن فرد به اندازه احمدی نژاد نمی توانست به نفع اسراییل کار کند.
مویر دگان رییس سابق موساد در مصاحبه ای که در ماه مارس ۲۰۱۲ با شبکه سی بی اس آمریکا داشت.- این مصاحبه در ۹ مارس ۲۰۱۲ در ها آرتص منتشرشده است- به صراحت از احمدی نژاد تعریف کرد ، در لا به لای سطور از امکان تغییر رژیم در ایران سخن گفت! و این جگر ها خون نشد از خامی است!
آندره می گوید یک ساعتی ست سیگارش را کشیده ست و منتظرست!
***
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)