تشنه صلح (۱۸)


.آزادی مذهبی تاج سر تمامی آزادی هاست! از این رو در بیانیه کلیسای کاتولیک و اسناد الازهر الشریف به آزادی مذاهب در خاورمیانه توجه و تاکید شده و آن را به عنوان اصل بنیادین آزادی به رسمیت شناخته اند؛ به همین خاطر عالیجناب پاپ فرانسیس خود را پیشوای معنوی تمامی انسان ها می داند و می گوید انسان کشی به نام خداوند یک رفتار شیطانی و اهرمنی ست هیچ دینی جنایکارانه نیست، اما در تمام ادیان می توان افراد جنایتکار را یافت.
روح و معنویتی که در اسی سی وجود دارد، مارا فرا می خواند تا همگی در برابر افراط گرایی بایستیم، علیه خشونت و انسان کشی بجنگیم، و شاهد وحدت جهان انسانی باشیم.
از داستان قدیس اسی سی در شرق چنین دریافته ام که روابط مردم و انسان هایی که به ادیان مختلف باور دارند نمی تواند بر مبنای طرد دیگری باشد، چنان که داعشی ها امروزه باور دارند؛ حتی نمی تواند بر مبنای مدارا تحقق یابد چنان که برخی انسان های خوش نیت گمان می کنند. این رابطه می بایست بر بنیاد باور به تکثر گرایی و تنوع ادیان و اندیشه های دینی و احترام به مبانی اندیشه ها و باور های دیگری تحقق یابد. چنین باوری چنان که نیچه گفته است می بایست جایگزین آزار دیگری شود.
شهروندی در واقع بر مبنای مدارا نیست بر مبنای حقوق است. در حالی که مدارا می تواند در شرایط و موقعیت تغییر شرایط و موقعیت خود تبدیل به تجاوز و نادیده گرفتن حقوق دیگران شود..مدارا در واقع با توجه به حق برتری یک طرف تعریف می شود که با دیگری مدارا می کند. از سوی دیگر اصول حقوق انسانی که بر مبنای مساوات و عدالت بنیاد نهاده می شود، حافظ حقوق انسانها و تحکیم رابطه انسانی و ملی در بین آن ها خواهد بود. این درست همان چیزی است که دولت های ملی ما در خاورمیانه به آن نیازمندند و می بایست حقوق انسان ها را بر چنین مبنایی بنیاد نهند.
بگذارید در پایان سخن به این نکته اشاره کنم، وقتی من از دیگری صحبت می کنم و نوعی فاصله با دیگری پیدا می کنم. دیگری و همین مفهوم فاصله به من اجازه و امکان می دهد که خودم و دیگری را بهتر بشناسم.( دکتر سماک به پرفسور باومن اشاره کرد و گفت: اگر پروفسور باومن اجازه بدهند چنین سخنی بگویم!)
تنها از راه آزادی اندیشه و بیان اندیشه، آزادی دین و آزادی انجام مراسم دینی، دیگری می تواند خود را معرفی کند و ما او را به درستی بشناسیم. زیرا ما با هم تفاوت داریم. سپاس از سنت اجیدو و همه شما!»
چنان که انتظار می رفت سخنرانی دکتر سماک مورد استقبال قرار گرفت. او هنرمندانه و متفکرانه نکته های بسیار دقیق و نابی را در سخن خویش گنجانیده بود. صدای آرام و سیمای موقرش هم که تازگی دهه هشتاد را پشت سر گذاشته است بر شکوه او می افزود..
****************
telegram.me/maktuob

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)