افغانستان، شکست امپراتوری؟ (۵۵)


عملیات یازده سپتامبر

بهانه اشغال افغانستان

در سخنرانی ۳۰ آوریل در سن خوزه، نکته دیگری شایسته تأمل است. جرج بوش از یک جنگ طولانی سخن می گوید. عبارت جرج بوش دقیقاً چنین است:

The security of the American people is the central commitment of the American government. We are in for a long and difficult war. It will be conducted on many fronts. But as long as it takes, we will prevail.
« امنیت مردم آمریکا، تعهد اصلی و بنیادی دولت آمریکاست. ما در جنگی طولانی و دشوار قرار داریم. این جنگ در بسیاری از جبهه ها، هدایت می شود. اما هر قدر هم که این جنگ به طول بینجامد، ما پیروز خواهیم شد.» (۴۸\)
ظاهراً آمریکا رژیم طالبان را برانداخته، افغانستان اشغال شده، اردوگاه ها و پناه گاه های القاعده بمباران شده است. حتی نیروهای ویژه امریکایی و ناتو به عملیات زمینی هم دست زده اند. در چنین شرایطی که یک سو آمریکاست و ناتو و دیگر کشورهای هم پیمان، با توان نظامی و تسلیحاتی و مالی و تبلیغاتی که اساساً نمی توان، طالبان و القاعده را در برابر آن به شمار آورد، چرا جرج بوش از جنگ طولانی در جبهه های مختلف و متعدد سخن گفته است؟
می توان با توجه با تعبیر« جنگ طولانی در جبهه های متعدد»، جنگ با طالبان و اشغال افغانستان را فقط گام نخست جنگ امریکا تلقی کرد. اشغال افغانستان نخستین حرکت در شطرنج جهانگشایی و نظم نوین جهانی آمریکایی در طلیعه قرن بیست و یکم بود. به همین خاطر جرج بوش. یک بار دیگر سخن خود را تکرار می کند، پیام او به کشور ها و دولت ها این است:« یا با ما هستید و یا با تروریست ها!» این تعبیر را جرج بوش در سخنرانی ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱ نیز به کار برده بود.
موضوع با اهمیت دیگری که در این سخنرانی تکرار شده است، اشاره به مسئولیتی است که تاریخ بر عهده امریکا قرار داده است. به تعبیر کارل پوپر:«تاریخیگری» جرج بوش با باور به چنین ایده ای برای خود مسئولیتی تاریخی باور داشت. اشغال افغانستان و عراق در جهت اجرا و انجام همان اراده تاریخی بود، که آمریکا بر عهده گرفته بود. این مضمون نیز پیش از این سخنرانی در سخنرانی های پیشین جرج بوش تکرار شده است. (۴۹)
البته خواب یا رویای جرج بوش، که گفته بود: « هر قدر که این جنگ به طول بینجامد، ما پیروز خواهیم شد.» و انجام مسئولیت تاریخی او، نه تنها تعبیر نشد، بلکه واقعیت خلاف جنان رؤیایی اتفاق افتاد و یا رؤیای نئوکان ها، تبدیل به کابوس شد.

پی نوشت:
******
(48) Selected Speeches of President George W. Bush, P 116-117
(49) David Levin
American Historicism Old and New
American Literary History
Vol. 6, No. 3, Curriculum and Criticism (Autumn, 1994), pp. 527-538
Oxford University Press

سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)