افغانستان، شکست امپراتوری؟ (۵۶)


عملیات یازده سپتامبر

بهانه اشغال افغانستان

دهم: در اول ژوئن ۲۰۰۲، جرج بوش در «آکادمی نظامی وست پوینت»* در نیویورک، سخنرانی کرده است. یدیهی است که سخنرانی خود را با تجلیل از آکادمی نظامی وست پوینت، که قدیمی ترین و مهمترین آکادمی نظامی آمریکاست، آغاز کرده باشد. منتها در همان آغاز نکته ای رامطرح کرده است، که بیان همان رویکرد مدیریت و مدعای رهبری جهان توسط امریکا و همان رسالت تاریخی است، که جرج بوش و نئوکان ها بدان باور داشتند.
« آکادمی علوم نظامی آمریکا، پشتوانه ارزش هایی است که هویت سربازان ما را شکل می دهد، از این طریق جهان را شکل می دهد.»
تعبیری که جرج بوش، در باره «ملت سازی» در افغانستان، در سخنرانی ۲۹ ژانویه ۲۰۰۲ به کار برد، آن روی سکه همین اعمال اراده آمریکا و تحقق امپراتوری جهانی آمریکاست.
در وست پوینت، بار دیگر به طولانی بودن جنگ، اشاره کرده است:
“ Our war on terror is only begun, but in Afghanistan it was begun well.”

«جنگ ما علیه ترور فقط آغاز شده است، البته در افغانستان خوب آغاز شده است.»
« ما در حال جنگ، جنگ بین خیر و شرّ هستیم. آمریکا شرّ را با نام هایشان صدا می کند. با رویارویی با رژیم هایی که بی رسم و خودکامه اند.»
این جمله در واقع تلویحی، به طرح نام سه کشور ایران و عراق و کره شمالی به عنوان محور شرارت، در سخنرانی استیت آو یونیون، جرج بوش است.

« پیش از این گفته ام که کشورها یا با ما هستند ، یا در جنگ علیه تروریسم بر ضد ماهستند، باید در کنار صلح قرار بگیرند. کشورها بایست عمل کنند.» (۵۰)
یازدهم: در سخنرانی دوم سپتامبر ۲۰۰۲، در واقع یک سال و یک روز پس از واقعه ۹/۱۱، تمام تمرکز سخن جرج بوش بر عراق ، رژیم عراق، و شخص صدام حسین است. عراق به عنوان تهدید صلح جهانی و امنیت مردم امریکا و امنیت منطقه خاورمیانه مطرح شده است. در این نطق، جرج بوش بیش از ۶۰ بار از واژه عراق و ۱۰ بار از صدام حسین نام برده است. وعده می دهد که عراق نیز در کنار افغانستان دموکراتیک قرار خواهد گرفت! در واقع نطق جرج بوش مقدمه لازم برای اعلام جنگ علیه عراق و مردم عراق و اشغال عراق است، امری که با بهانه هایی که دروغ بود و در همین نطق سازمان ملل جرج بوش، همان دروغ ها، در واقع بن مایه نطق است، کشور و ملت عراق قربانی نظم نوین جهانی آمریکا شد. که البته این موضوع کتاب ما نیست. تنها در بین سطور این نطق، می توان استنتاج کرد که گویی جرج بوش افغانستان را تمام شده تلقی می کند و وعده می دهد که عراق هم مثل افغانستان شود! (۵۱)

ــــــــــــــــــــــ
* West PointCommencement
ــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:
******
(50) Selected Speeches of President George W. Bush, P 125- 133
(51) Ibid, P 139-147


سیدعطاءالله مهاجرانی | لینک ثابت | نظر (0)